SAČUVANO OD ZABORAVA: Kažimir Šarac u Livnu (1940.)

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

Prednja strana:

Đaci stočarsko-mljekarskog tečaj sa nastavnicima

Stočarska stanica u Livnu 1940. god.

Stražnja strana:

Uspomena!

Stočarsko-mljekarski tečaj u Livnu 16-03-1940

Napomena:

U gornjem redu, četvrti slijeva Kažimir Šarac iz Mandina Sela.