IZ ARHIVA NAŠIH OGNJIŠTA: studeni – prosinac 1974., god IV., broj 6 (24), str. 10

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA | 0

Reportaža iz Kongore

Fratar sagradio crkvu, osnovnu školu i vodovod u Kongori

Nekad su župnici – franjevci u Hercegovini imali muškarce za poslugu u župskim domo­vima. Puk ih je zvao „fratarski momci“ ili „dijaci“. 10. XI. 1974. sretosmo se s jednim starcem u Kongori koji je bio „mo­mak“ kod fra Pave Šimovića, župnika u Kongori od 1922. do 1932. Stupismo s nas­miješenim starcem u razgovor o minulim vremenima i župnicima u Kongori. Iako on već ima 75 godina, redovno dolazi nedje­ljom k misi. Na naše pitanje: ima li kakvih ugodnih doživljaja iz svog dijakovanja kod fra Pave Šimovića, on odgovara:

–         Fra Pavo je bio silno radin čovjek. Sa­gradio je sadašnju crkvu u Kongori, napra­vio vodovod i školu.

Bilo nam nevjerojatno, da bi fratar još i školu pravio, pa smo starca zamolili da nam ispriča, kako je došlo do toga da je fra Pavo napravio školu u kojoj i sada uče dje­ca. Starac kao da je jedva dočekao naše pi­tanje i počeo je pričati na dugo i široko:

–         Tada smo pripadali Primorskoj bano­vini. Ban je bio Ivo Tartaglia sa sjedištem u Splitu. Tko je htio školu, a pogotovu mate­rijalnu pomoć za nešto, morao se obratiti banu. Godine 1928. dolazi k fratru glavar iz susjednog sela Borčana i saopćava župni­ku da je od bana dobio dekret za gradnju škole na Pažinama pod Borčanima. Fra Pavu je to potaklo da ode osobno banu i uvjeri ga, da bi školu trebalo raditi u sredini župe, nedaleko župskog stana. I uspio je. Dobio je dozvolu i data mu je prva pomoć od 85.000 ondašnjih dinara. Ja sam kao dijak odveo konja načelniku Lazi Matkoviću u Duvno da dojaši i označi mjesto na crkve­nom zemljištu gdje će biti škola. U župi je tada bilo oko 300 tovarnih konja. Župnik na­redi da svaki koji ima konja treba dotje­rati po dva tovara drva za krečanu. To je bio početak rada. Ljudi su se rado odazivali na posao. Oduševljenje je bilo golemo…

Starac bi još o tome pričao na dugo i ši­roko, ali se nama žurilo, pa smo ga preki­dali.

Doznali smo od njega još i ovo: da je na školi radio Bože Kukić, zvani „Čečić“, građe­vinar, da je završeno zidanje tek 1933. Me­đutim, zidine su još dugo tako stršile. Fra Pavo je i premješten, a zidine ostale. Tek u srpnju 1941. školu je stavio pod pokrov Sti­pan Šiško iz Kazaginca.

Dok smo razgovarali s Antom koji je si­gurno u to najbolje upućen, slušala nas sta­rica Anica Bartulić, udova pok. Petra, pa nam reče: „Nije spomenuto, da je u vrijeme, dok se gradila škola, glavar sela Kongore bio moj djever Ivan Bartulić. On je uz fra Pavu najzaslužniji za gradnju škole. Odlazio bi fra Pavi i kasno i rano na dogovor…“ Na naše pitanje, je li još nešto propušte­no obzirom na gradnju škole, zgrbljena sta­rica sa štapom u ruci kaže: „Nije rečeno da je fra Pavo blagoslovio temeljni kamen škole. Bilo je i to svečano i lijepo. Stavili su neki napis u bocu od pive i u nju novaca austrijskih i starih jugoslavenskih i uzidali u temelj.“

Ovo potvrdiše i ostali nazočni: Pero Galić, Tomo Tadić, Karlo Galić. Sve su to sta­riji ljudi koji su svjedoci svemu ovome. Kad smo se, ovako iznenada namjerili na podatak o gradnji škole, bili smo znatiželjni da i dalje pitamo. Doznadosmo i istinu o prvom vodovodu u Kongori.

Vodovod i javnu česmu izgradio župnik

Opet je uzeo riječ fratrov „momak“ Ante Krajina.

–         Fra Pavo je radio crkvu uz veli­ki napor. Najteže je bilo zbog vode. Kad se kopao kamen na Libu, pronađosmo izvor vo­de. Žene su nagrnule tamo da vodu donose i vrelo je nazvano „Žensko vrilo“.  Župniku je sinula misao da se ta voda, jer ima pri­rodni pad, spusti ka gradilištu crkve i tako je pitanje vode riješeno. Trebalo je rezervoar urediti, a za to se tražilo cementa, i našli smo ga u Duvnu. Međutim, trebalo je naba­viti cijevi i urediti sve po propisu. Fra Pavo odlazi u Beograd i osobno se sretne s kra­ljem Aleksandrom koji mu je odobrio sumu od 85.000 dinara. Tim novcem je kupio cije­vi u Varešu i postavio ih. Eno ih i danas. Česma kod crkve služi čitavom puku i da­nas i ona je nijemi svjedok fratrove brige za narod.

Tako je završio starac svoje izlaganje.

Neočekivano doznadosmo i ovu stvar ko­ju smo rado pribilježili. Kako je danas ne­djelja, opaža se, kako sa svih strana narod žuri prema crkvi. Na đačkoj misi sabralo se dosta učenika i učenica. Oni skladno pjeva­ju i odgovaraju. Novi župnik je snažna glasa i sve nadjača.

Susret sa školskom mladeži

Nakon mise školska mladež se razmilila pred crkvom. Pristupismo k njima. Vrlo su prijazni, rado  razgovaraju i sa strancima. Bi­lo je velike gužve oko fotografiranja. Svi su htjeli bliže fotografu. Zaželjeli smo voditi razgovor s odraslijima, ali su se uplitali i oni sitniji, praveći se važnima. Moradosmo se ipak povući u dvoranu da nastavimo razgo­vor s oduševljenim mladićima i djevojka­ma.

O vjeronauku su govorili s ponosom. Do­laze 100%. Uče svi razredi Bibliju prema „Malom ključu Biblije“. Već neki govore na­izust dijelove svetog teksta. Pitamo, zašto dolaze na vjeronauk. Ivanka Džankić odgo­vara kao iz puške: „Idem na vjeronauk ra­do da dobro upoznam svoju vjeru i da je mogu proživljavati i braniti.“

Vesna Galić je najbolja učenica u školi i na vjeronauku. Njoj se najdublje usjekla u pamet prva pričest. Najdulje se u razgovoru zadržasmo, kad je bila riječ o roditeljima, pitajući da li od njih previše traže i da li im se čine staro­modni. Odgovarali su otvoreno, da smo im se divili. Joza Mašić kaže, da joj se roditelji čine ponekad čudni, jer ne poznaju potrebe današnje mladeži. Staromodni su, jer bi htjeli da sve bude i danas onako, kako je bilo u staro vrijeme, a to je nemoguće. „U svim sukobima, sve se izgladi, jer ja popustim“ završila je Joza.

Netko je od njih pametno kazao: „Igrači nikad zadovoljni sa sucem, đaci s nastavnicima, vjeroučenici s vjeroučiteljem, djeca s roditeljima.“ Svi su se nasmijali, ali ih je bilo dosta koji su ustali na obranu roditelja i kazali, da ih oni shvaćaju. Kad smo prešli na vjerski život, ostali smo ugodno iznenađeni. Od 50 njih ovdje nazočnih, 22 predmole uvečer kod zajedničke molitve. Nema ni jedne kuće u kojoj se ne bi nikako zajednički molilo. Skoro polovica njih svake nedjelje pristupa na pričest. Velika većina đaka se ispovijeda godišnje 5-6 puta. Od tiska najradije čitaju: Arenu, Tempo, Sportske novosti, VUS, a od vjerskog tiska Naša ognjišta su im na prvom mjestu. Nakon razgovora od sat i po rastadosmo se sa školskom mladeži Kongore s dobrim utiscima. Na rastanku su zaželjeli da opet dođemo na ovakve razgovore. 

Konferencija vanškolske mladeži

Pučku misu i propovijed o vjeri držao je danas u Kongori gvardijan iz Duvna fra Ferdo Vlašić. Župnik je na misi najavio sa sastanak mladića i djevojaka u dvorani za vjeronauk. Opet smo se naši među mladima. Nabilo ih se puna dvorana. Skoro su svi stajali. Nabrojili smo ih 140. Čini se da nitko nije ostao, a da nije došao.

Tema sastanka je slobodni razgovor o mladenačkim problemima toga kraja. Začudismo se kako su i djevojke otvorene. Ništa ne skrivaju, iznose tegobe i prigovore. Ne ustručavaju se mladićima ponešto i zamjeriti. Razvila se diskusija o „umicanju“, o odnosu s roditeljima, o ranoj udaji, itd. Trajao je taj sastanak preko sat vremena. Na koncu se dogovoriše da se u buduće češće ova­ko sretaju. Njihov župnik fra Martin Planinić je obećao da će ih češće sazivati i s njima o svim problemima otvoreno razgovarati.

Posjet jednoj seoskoj kući

Poslije ručka kod župnika pođemo kroz selo i navratimo u jednu dosta upadnu ku­ću u selu. Nađemo punu kuću čeljadi. Jed­na djevojčica, čim nas je iz daljega opazila, najavila nas. Sve nas čeka stojeći. Počašće­ni smo kako to i redovito biva. Razgovor se vodio o svemu i svačemu. Opet se povratili na temu škole u njihovu selu. Znaju oni još i to, da je fra Bogomir Zlopaša dao za školu igralište od crkvenog posjeda i mjesto gdje je sada sagrađena ambulanta i pošta. Sje­ćaju se posebno fra Eugena Tomića, za ko­jega kažu, da se od žalosti što je premje­šten iz Kongore, nije mogao pozdraviti jav­no s pukom.

Ovdje smo osjetili i ponos u dušama lju­di Duvnjaka, jer se ne može nitko drugi po­nositi hrvatskom krunom i hrvatskim kra­ljem kao Duvno. Možda je i istina da je upravo ovdje u Kongori okrunjen prvi hrvat­ski krali Tomislav. Vratili smo se iz Kongore zadovoljni do­življajem vjere i nade ovog Božjeg puka.

P. Lem

Priredila: Marija Majić