SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (4): Crvenice

Jugoistočno od sela nalazi se gradina Stražnica sa ostacima utvrđenja, cisternom, suhozidinama i zidovima s malterom. Na gradini su 1962./63. godine pronađeni arheološki predmeti iz ilirskog razdoblja koji se nalaze u mostarskom muzeju.

 

Na lokalitetu Podstražnica i Ritke Liske nalazi se nekropola s vidljivim grobovima na površini.

 

Na njivi Badanj 1893. godine seljak Ante Radoš pronašao je antički natpis. Jedan rimski novčić Veselko Radoš poklonio je Franjevačkom samostanu na Humcu.

 

Na lokalitetu Crkvina, odnosno njivama Male Latice, Veliki i Mali Badanj, 1964./65. Godine Muzej Hercegovine radio je na otkrivanju ranokršćanske bazilike.

 

Na lokalitetu Glavica nalazi se veliki tumulus eliptičnog oblika (30×20 m i visine 3 m) na kome su vidljivi ostaci grobova.

 

Sjeverno od sela nalazi se pet gomila.

 

Na lokalitetu Tisno, kod bazena za vodu, nalazi se nekoliko većih tumula.

 

Na lokalitetu Gaz, na rijeci Drini, u koritu, nalazi se 20 stećaka (10 ploča, 9 sanduka i jedan visoki sandku). Većina ih je oštećena, jedni zasuti riječnim pijeskom, služe za prijelaz preko Drine. Samo jedan je ukrašen polumjesecom. Po kazivanju seljaka preneseni stećci potječu od lokaliteta Pogrebnice koje su udaljene 150 m

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.

Foto: Ćiro Raič