SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (6): Karlov Han

Na lokalitetu Bara, u zaseoku Ljubičići. Zavod za zaštitu spomenika kulture izvršio je istraživanja kasnoantičke bazilike 1968. godine. Pronađena dva rimska natpisa, na jednom od njih spominje se … MUNICIPII DELMINENSIUM… Ovo je jedan od najznačajnih rimski natpisa na ovom području. Ploča je pronađena 1970. godine i nalazi se u Duvnu.

Na lokalitetu Bulića greblje u zaseoku Ljubičići nalazi se nekropola sa 16 stećaka (dva sanduka i 14 ploča). Uglavnom su amorfnog oblika, slabije obrade i ugroženi seoskim putem.

Nedaleko, 200 m prema zapadu, u vrtlu Jure Kapulice, nalazi se jedan stećak (sanduk velikih dimenzija 2×1,30×1 m).

Na lokalitetu Počasnica, na desnoj obali Ričine, nedaleko od mosta, nalaze se dva stećka-ploče na manjem tumulu, bez ukrasa i slabije obrade.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.

Foto: Ćiro Raič