SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (58): Srđani

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Između Srđana i Oplećana, na brdskoj kosi, nalazi se ilirska gradina zv. Vukojevića gradina, eliptičnog oblika i znatno oštećena uporabom kamena za izgradnju puta u selu. Na gradini su nađeni ostaci keramike.

U starom katoličkom groblju, južno od sela i puta, nalazi se tumul promjera 15 m i visine 1,5 m, na kome se nalazi šest stećaka-ploča, amorfnog oblika, bez ukrasa i utonulih u zemlju.

Iznad sela, na brežuljku, u drugom katoličkom groblju, nalazi se izvjesni broj starih, arhaičnih križeva.

Sjeverno od sela, 700-1000 metara, nalaze se četiri kamene gomile.

Kuća Marka Kovačevića iz 1901. godine zidana je miljevim tesanicima sa krovom na dvije vode i skošenim dijelom krova na fasadi. Ima natpisnu kamenu ploču i godinu gradnje vipe čega je ukras od šest krogova i sedmi u sredini. Iznad ulaznih vrata su dva prozora na prvom katu i do njih po jedan na kamenu ispisan križ.

U selu ima “tursko groblje” na kome je ranije bilo nišana, danas samo prazna ledina.

Stanovnici sela su za vrijeme Drugog svjetskog rata izbjegli u planinu Cincar i okolne zbjegove.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.