SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (40): Omolje

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Sjeveroistočno od sela, na brdskoj kosi nalazi se ilirska gradina. Sa njene sjeverne strane nalaze se dvije gomile.

Prema staroj evidenciji u selu su pronađeni ostaci rimske građevine.

Zapadno od sela u polju 500 m, nedaleko rječice Drine, nalaze se dva tumula radijusa 20 m.

Pored katoličkog groblja nalazi se jedan tumul promjera 20 m.

Između sela Borčana i Omolja nalaze se dva tumula 18x15x12 m. Na jednom se nalaze dvije ploče potonule u zemlju, bez ukrasa i slabije izrade. Pored seoskog puta u pijesku vidi se jedna oštećena grobnica sa grobnim pločama na dvije vode.

Na lokalitetu Svatska glavica, nedaleko katoličkog groblja u Borčanima, nalazi se jedan veći stećak sanduk, nešto oštećen. Pored kuće Rudolfa Vujevića nalazi se 15 stećaka, većinom potonuli u zemlju, slabije obrade i znatno oštećeni

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.