SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (27): Duvno

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Na prilazu gradu sa sjevera nalaze se dvije ilirske gradine, Selimovića i gradina kod Gaja ili gradina u Podgaju.

Prilikom arheoloških istraživanja 1897./98. godine na lokalitetu Crkvina, u samom gradu, na mjestu današnjeg franjevačkog samostana, pronađeni su ostaci rimskog foruma s građevinama I. do III. stoljeća, kao i metalno oruđe, nakit, dijelovi statua, ulomci ploča s rimskim natpisima, rimski novci od republike do ostrogotske vladavine u VI. stoljeću i grčki novac iz IV. stoljeća prije Krista. Na lokalitetu Karaule pronađeni su dijelovi antičkog sarkofaga, kapitela, kamenih fragmenata s natpisima i dr. Značajni su i keramički nalazi, komadi opeke sa žigovima rimskih radionica Pansiana i Salona. Također su pronađeni ostaci starokršćanske arhitekture sa dijelovima sarkofaga i kapitela.

U katoličkom groblju bila je nekropola stećaka od koje je ostalo osam komada (tri sanduka, jedan sljemenjak i četiri ploče), potonuli u zemlju, oštećeni i prevrnuti. Naročito je ukrašen sljemenjak.

Duvanjski kraj pada u turske ruke 1477. godine, kada se spominje grad Rog koji je bio srednjovjekovna utvrda u ovom kraju. Prema podacima Turci koriste grad Rog kao vojno uporište i kao takvo spominje se 1503. i 1519. godine. Pored Roga, za turski obrambeni sustav prema venecijanskoj granici, značajnu ulogu igra duvanjski kadiluk, koji se prvi put spominje 1633. godine, da bi kasnije prerastao u kapetaniju. Turci krajem 17. stoljeća nazivaju Duvno Župan potok.

U Duvnu je 1723. godine sagrađen tvrdi grad – Sedidžedid (Nova tvrđava), na uzvišenju koje dominira okolinom, na zapadnoj strani grada. Grad je bio dobro sačuvan do 1878. godine, otkada je počelo njegovo uništavanje, tako da su za danas vidljivi samo ostaci zidina.

Izvan gradskih zidina Sedidžedida bilo je nekoliko vrlo značajnih stambeno-fortifikacijskih objekata, kula, koje su u vrijeme napada neprijatelja imale svoju ulogu. Sve su kule imale debele zidove sa puškarnicama.

Od objekata iz turskog razdoblja značajno je napomenuti Džudža Džaferovu džamiju iz 1629. godine u čijem groblju ima nekoliko vrijednih nadgrobnih spomenika. U manjim i većim muslimanskim grobljima nalazi se dobar broj nišana s ukrasima i arebicom.

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.
Foto: Ćiro Raič