SLOBODNA DALMACIJA iz 2000. godine: U 2000. godini 2719 nezaposlenih

objavljeno u: SLOBODNA DALMACIJA | 0

Ako se složimo da su za do­nošenje takvih sudova do­voljne suhe brojke i hladni statistički pokazatelji, on­da 1999. za one Duvnjake koji su tražili posao nije bi­la dobra godina.

Prema podacima dobi­venim u Zavodu za zapo­šljavanje, općina Tomislavgrad je u jubilarnu 2000. ušla s 2719 na Zavodu regi­striranih osoba. Ako taj broj usporedimo s podaci­ma od prije samo godinu dana, onda unatoč drukči­jim pričama i obećanjima političara, dolazimo do poražavajućeg podatka koji kaže da je u ovoj općini protekla godina proizvela još 121 nezaposlenu osobu

Od ukupnog broja Duvnjaka koji su protekle godi­ne bezuspješno tražili po­sao, njih 1123 ima završe­nu trogodišnju srednju ško­lu uglavnom bravarskog i kemijskog usmjerenja, 602 na Zavodu evidentirane osobe imaju svjedodžbu o završenoj četverogodiš­njoj srednjoj školi, dok 876 nezaposlenih ima završe­nu samo osnovnu školu. Osim 18 polukvalificiranih radnika, posao u Tomislavgradu u ovom trenutku bezuspješno traži čak stotinu uglavnom mladih koji ima­ju diplomu neke više ili vi­soke škole. Ako tu veliku brojku mladih nezaposle­nih stručnjaka promatra­mo kroz vrstu njihova zva­nja ili zanimanja, i nadalje se na Zavodu za zapošlja­vanje nalazi najveći broj di­plomiranih ekonomista i inženjera poljoprivrede.

Treće mjesto na ovoj po­malo čudnovatoj ljestvici zauzimaju nastavnici ke­mije, biologije, povijesti i zemljopisa. Isto tako uz po­moć Zavoda za zapošljava­nje posao u Tomislavgra­du u ovom trenutku poku­šavaju pronaći jedan diplo­mirani novinar i tri pravni­ka. Na tom popisu se tako­đer nalaze mladi stručnja­ci gotovo svih zanimanja, od odgojitelja djece pred­školskog uzrasta, preko učitelja razredne nastave pa sve do inženjera strojar­stva i elektrotehnike.

Ovdje treba kazati i to da na tomislavgradskom Zavodu za zapošljavanje srećom nismo pronašli li­ječnike niti profesore stra­nih jezika i matematike. Ta zanimanja, naime, u ovoj su općini već dulji niz godina deficitarna, tako da se stručnjaci iz tih po­dručja nerijetko moraju tražiti izvan općine Tomislavgrad.

 

Milan Vukadin

(Iz arhiva Slobodne Dalmacije, siječanj 2000. godine)