IZ ARHIVA Slobodne Dalmacije, rujan 1998. godine

objavljeno u: SLOBODNA DALMACIJA | 0

TOMISLAVGRAD: Borba za pitku vodu

Kako doći do potrebnog novca i na koji način naj­bolje riješiti vodoopskrbu, pitanje je s kojim se već godinama bez uspjeha bo­re sve dosadašnje vlasti u Tomislavgradu. Prema nekim stručnim procjena­ma i proračunima, za cje­lovito i trajno rješenje ovog problema bilo bi po­trebno uložiti čak 30 mili­juna DEM. U ovom vreme­nu, u kojemu su općinske blagajne uglavnom pra­zne, a država ili neće ili ne može pripomoći, toli­kog novca jednostavno ne­ma. 

Bez obzira na sve pro­bleme i nedostatak novca, u tomislavgradskom Općinskom poglavarstvu i ovdašnjem javnom komu­nalnom poduzeću, ne odustaju od nastojanja da pro­blem vodoopskrbe počnu kvalitetno rješavati. Naprotiv, daju mu prioritet, a u pokušaju njegovog rje­šavanja ne žale ni truda ni novca. S krajnjom svr­hom da se u sva naseljena mjesta dovede pitka voda, u Tomislavgradu se u ovom trenutku paralelno vozi »na tri kolosijeka«.

Prvo će se izgraditi re­gionalni vodovod Josipa Jovića, u sklopu kojeg će se graditi i u Tomislavgradu. Osim pojedinih di­jelova općine Imotski, pitku će vodu dobiti i sva na­seljena mjesta oko jezera Buško Blato. Općina Tomi­slavgrad je u ovaj veliki projekt, kojeg financira Svjetska banka, ušla zaje­dno s Vodoprivredom Re­publike Hrvatske koja je ujedno i najveći jamac da će cijeli posao biti dove­den do kraja. Izgradnjom vodovoda Josip Jović traj­no će biti riješena vodoop­skrba toga dijela općine Tomislavgrad.

Za realizaciju drugog plana, Općinsko će pogla­varstvo ovih dana raspisa­ti natječaj za izradu idej­nog rješenja vodovoda za naseljena mjesta oko Duvanjskog polja. Taj će idej­ni projekt biti samo nasta­vak davno započetog posla. Naime, već nekoliko godina traju opsežna istraživanja kojima je svr­ha pronaći potencijalna izvorišta pitke vode  na Duvanjskom polju. Budu­ći da su bušenjem poku­snih bunara i drugim me­todama djelatnici Zagre­bačke Geofizike nepobit­no dokazali postojanje do­voljne količine pitke vode na Duvanjskom polju, u što su prije toga mnogi su­mnjali, tek je sada bilo mo­guće otići korak dalje – pristupiti poslu na izradi idejnog projekta. U spo­menuta je vodoistraživanja općina Tomislavgrad u posljednje četiri godine utrošila nekoliko stotina tisuća DEM. Kad ovaj pro­jekt i sva potrebna doku­mentacija budu gotovi, tek će se onda trebati suo­čiti s problemom koji smo naznačili na početku ovog teksta – trebat će pronaći potreban novac. 

– Kad dođe to vrijeme mi nećemo stati nego će­mo, kao što je to dosad bi­la praksa, otvoriti nove kreditne linije i jednostav­no nastaviti raditi ovaj ve­liki posao – odlučni su u tomislavgradskom Općin­skom poglavarstvu 

Treći način na koji u Tomislavgradu pokuša­vaju riješiti ovaj ključni infrastrukturni problem je­su kontinuirani radovi na saniranju i poboljšanju postojećeg, gradskog, i neko­liko mjesnih vodovoda Na tim je poslovima u zadnje dvije godine učinjeno mnogo. Uspješno je zavr­šena rekonstrukcija vodovoda u selu Kongora, a ovih dana započinje sli­čan posao na vodovodu Crvenice. Na izvorištu Ostrožac s kojega pitku vodu dobiva sam grad, u tijeku je zamjena cjeloku­pnog sustava za crpljenje vode, dok su pri kraju ra­dovi na osposobljavanju rezervoara Rudine. Kad spomenuti rezervoar na­pokon bude osposobljen, prestat će potreba za re­dukcijom vode i u najsušnijim ljetnim mjesecima. Puno je toga što su una­trag dvije godine napravi­li djelatnici ovdašnjeg jav­nog komunalnog poduze­ća, a da je sve skupa, ipak, bilo vrijedno truda, govo­ri podatak da je vodoop­skrba Tomislavgrada ove godine puno urednija i bolja negoli je to bilo ra­nijih godina.

Priredio: Milan Vukadin