POZIV: Sudjelovanje u procesu zamjene zemljišne knjige u KO Sarajlije, Mandino Selo i Vran

POZIV: Sudjelovanje u procesu zamjene zemljišne knjige u KO Sarajlije, Mandino Selo i Vran

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Sarajlije, Mandino Selo i Vran da to svoje pravo mogu prijaviti najkasnije do 01.06.2018. godine.

Zainteresirane osobe koje polažu pravo vlasništva na nekretninama u ovim katastarskim općinama trebaju u odjelu za katastar nekretnina Općine Tomislavgrad soba br. 13. izvaditi posjedovne listove za nekretnine koje smatraju svojima.

Uz izvađene posjedovne listove, trebaju predati neprovedene ugovore o kupoprodaji, diobi darovanju i sl. ili bilo koji drugi akt kojim mogu dokazati svoje vlasništvo na predmetnim nekretninama.

Pod nekretninama se podrazumijeva (ne)izgrađeno zemljište, stanovi, poslovni prostori, garaže i dr.

Pregledni plan za koje se vrši uspostava nove zemljišne knjige istaknut je na oglasnoj ploči Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad na adresi Mijata Tomića bb i na oglasnoj ploči Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Livnu odjeljenje Tomislavgrad na adresi Kralja Zvonimira bb.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i riješe svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu.

Prijavom prava bez plaćanja bilo kakve naknade osiguravate pretpostavke za upis prava vlasništva u zemljišne knjige.

Osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Livnu, odjeljenje Tomislavgrad na adresi Kralja Zvonimira bb svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Livnu odjeljenje Tomislavgrad.

Općinski načelnik
mr.sc. Ivan Vukadin