OPĆINA TOMISLAVGRAD: Prodaja neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u K.O. Selište

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Predmet Javnog oglasa je prodaja neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u K.O. Selište u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad 1/1, u svrhu izgradnje vikend naselja „Skokina Draga I, Skokina Draga II, Skokina Draga III i Skokina Draga IV”

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u Večernjem listu, na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad, Radio postaji Tomislavgrad, i na www. Tomislavgrad. gov.ba.

Prijave sa naprijed navedenim dokazima slati isključivo u zatvorenim omotnicama, preporučeno poštom, na adresu Općina Tomislavgrad Mijata Tomića br.120, 80240 Tomislavgrad, Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja s naznakom “Prijava na javni oglas o prodaji neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u K.O. Selište u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije” s obveznom naznakom lokacije građevinskog zemljišta na koje se prijava odnosi (Skokina Draga I, II, III ili IV u K.O. Selište), „NE OTVARATI“ ili se predaje prijemnom uredu Općine Tomislavgrad – Centar za pružanje usluga građanima, najkasnije do 22.08. 2021. godine do 14,30 sati.

Postupak provođenja Javnog oglasa i odabir najpovoljnijih ponuda izvršit će Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja Općine Tomislavgrad prema slijedećem rasporedu:

– za Skokinu Dragu II. Dana 25.08.2021. godine, s početkom u 09,00 sati u vijećnici Općine Tomislavgrad,
– za Skokinu Dragu I, III i IV. Dana 26.08.2021. godine, s početkom u 09,00 sati u vijećnici Općine Tomislavgrad.

Sve informacije u svezi s javnim oglasom za prodaju neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja- licitacije u K.O. Selište, mogu se dobiti u Službi za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad sobe broj 16. i 17, svakim radnim danom od 8,00 do 14,30 sati, ili putem telefona 034/356-417 i 034/356 – 425.

Javni oglas nalazi se u privitku.

https://www.tomislavgrad.gov.ba/ba/stream.php?sta=3&pid=3271&kat=196