FRA AMBRO MIŠETIĆ, ŽUPNIK U KONGORI 1919.-1922.

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Fra Ambro Mišetić rodio se 14. prosinca 1882. u Grabovniku, župa Vitina. Roditelji: Jure i Mara r. Čuvalo. Krsno ime: Stjepan. Pučku školu pohađao je u Ljubuškom, gimnaziju na Širokom Brijegu, a studij teologije u Mostaru i Fuldi (Njemačka). U franjevački novicijat stupio je na Humcu, 4. listopada 1900., a za svećenika je zaređen u Mostaru 29. Lipnja 1905. Sedamnaest godina pastoralno je djelovao u raznim župama u Hercegovini. Tako je bio kapelan u Županjcu (1906.-1908.) i na Širokom Brijegu (1908./09.), župnik u Nevesinju (1909.-1918.), kapelan u Mostaru (1918./19.), župnik u Seonici (1919.-1921.) i Kongori (1919./1922.) kroz te tri godine služio je obje župe. U prosincu 1922. odlazi u Ameriku. Najprije je bio u Portlandu, gdje se duhovno brinuo za hrvatske iseljenike (1922.-24.). Potom djeluje kao župni pomoćnik u južnom Chicagu (1924.-1926.), a kao župnik u St. Louisu (1926.-1928.), gdje je sagradio novu crkvu na boljem i ljepšem mjestu, Milwaukeeu (1930-37) i Steeltonu (1937.-1950.). Od 1950. do smrti u mirovini je u samostanu Sv. Ante u Chicagu. Tu je i umro 23. veljače 1966., u 83. god. života. Pokopan je na groblju Holy Sepulchre u Chicagu, 28. veljače 1966.

Preuzeto od zupa-nevesinje.com